Så har vi räknat - flyg

Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer. Economy Premium och framför allt Businessclass tar upp väsentligt större yta och begränsar möjligheterna att ta med fler passagerare som "delar" på utsläppen. Charterflyg har normalt högre beläggningsgrad än reguljära flyg vilket också påverkar beräkningen av CO2e-utsläpp per personkilometer. Vi har därför valt att i kalkylatorn göra det möjligt att välja typ av flyg och sätesklass.

I de 133 g CO2e per personkilometer ingår den så kallade höghöjdseffekten och vi har multiplicerat koldioxidutsläppen faktor 1,7 vilket är i linje med den mest etablerade vetenskapliga uppskattningen, Det finns dock en stor osäkerhet om hur imfattande höghöjdseffekten är. I 133 g CO2e ingår också "uppströms" utsläpp, d v s sådana som uppstår i samband med produktion av flygbränsle.

Kortare flygningar ger höga utsläpp per personkilometer eftersom uppstigningen förbrukar mycket bränsle. Samtidigt bidrar kortare flygningar normalt inte till höghöjdseffekten eftersom de inte flyger så högt. För låpnga flygningar är det tvärtom - här är uppstigningen bara en liten del av flygsträckan, men å andra sidan sker flygningen till stor del på hög höjd vilket bidrar till extra klimatpåverkan. Dessa två effekter tar ut varandra vilket gör det rimligt att anta samma utsläpp per personkilometer för kort och långa flygningar. Se tabell och resonemang i vår Metodrapport.

Läs mer i vår Metodrapport.